Головна
cv/contacts
@facebook

Енциклопедія мозку
Публікації

Статистичний словник

планування експерименту design of experiment
сліпий метод проведення експерименту blind experiment
подвійний сліпий метод double blind experiment
дані data
вибірка sample
довірчий інтервал confidence interval
нормальний розподіл normal distribution
параметричні методи parametric methods
непараметричні методи non-parametric methods
частоти frequencies
нормування normalization
середнє арифметичне mean
медіана median
мода mode
середньоквадратичне відхилення standard deviation, SD
дисперсія disperse
коефіцієнт варіації coefficient of variation
стандартна похибка standard error
нижній і верхній квартилі lower and upper quartiles
коефіцієнт асиметрії skewness
ексцес kurtosis
статистичні критерії: statistical criteria, statistical tests:
Шапіро-Вілка Shapiro-Wilk
Ліллієфорса Lilliefors
Колмогорова-Смірнова Kolmogorov-Smirnov
Стьюдента Student
знаків sign test
рангових знакових сум (Вілкоксона) signed-rank test (Wilcoxon)
Манна-Вітні Mann-Witney
хі-квадрат Пірсона Pearson's chi-square
точний тест Фішера Fisher's exact test
Краскелла-Уолліса Kruskall-Wallis
діаграма "коробка з вусами" box-and-whiskers plot
діаграма diagram
графік chart, graph
кругова матрична діаграма circos diagram
міжквартильний розмах interquartile range
викид outlier
нульова гіпотеза null hypothesis
альтернативна гіпотеза alternative hypothesis, alternative
одностороння альтернатива one-tailed alternative
двостороння альтернатива two-tailed alternative
рівень значущості significance level
парні порівняння pared test
незалежні порівняння independent comparison, independent samples
залежні вибірки pared samples
кореляція correlation
скатерограма scattergram, scatter plot
коефіцієнт кореляції Пірсона Pearson's correlation coefficient
ранговий коефіцієнт кореляції Спірмена Spearman's rank correlation coefficient
ранговий коефіцієнт кореляції Кенделла Kendall rank correlation coefficient
дисперсійний аналіз Analysis of variance, ANOVA

Український біологічний сайт Українське товариство нейронаук